Söömise ajad ja info

9.40    1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b
10.40  5a, 5b, 6a, 6b, 7a,7b
11.45  8a, 8b; gümnaasium
12.50  9a, 9b;  gümnaasium
13.55  gümnaasium, pikapäevarühmad

1.– 9. klassini on koolilõuna maksumus 1.48€ päevas, millest riik kompenseerib 0,78€  ja vanema omaosalus on 0,70€  päevas. Pikapäevarühmas on vanema omaosalus 0,74€ päevas. 

Alus: Haapsalu Linnavalitsuse 11.07.2012 määrus nr 5 „Toitlustamiskulude maksmise ja kasutamise kord Haapsalu linna üldhariduskoolides” ja Haapsalu linna volikogu 21.06.2012 määrus nr 62 „Toidukulu maksumuse kehtestamine Haapsalu linna üldhariduskoolides.

10.-12. klassi õpilased katavad koolilõuna kulud täiel määral ise tasudes sularahas koolisöökla kassas.

  • Septembris on 20 toitlustamise päeva, s.o 14€, mille palume tasuda 10. septembriks OÜ Näksi arveldusarvele  221047225151 Swedbank või 10602002876002 SEB.
  • Toitlustamise päevi on oktoobris on  18, novembris 22 ja detsembris 15. Arve palume tasuda eelneva kuu 25. kuupäevaks.
  • Maksekorralduse selgitusse kantakse arve number, õpilase nimi, kool ja klass.
  • Palume vanematel edastada oma meiliaadress klassijuhatajale, sest edaspidi tulevad arved vanema meiliaadressile.
  • Septembris saab koheselt arve, kui saadate e-kirja (õpilase nimi, kool ja klass) OÜ Näksi raamatupidaja Piret Vao meiliaadressile priivato@hotmail.com.
  • Arved toiduraha tasumise kohta edastatakse elektrooniliselt, vanema poolt antud meiliaadressile. Arve tasumata jätmisel arvatakse laps sööjate nimekirjast välja, arve esitamisele järgnevast kuust, kuni arve tasumiseni.
  • Juhul, kui õpilane jääb puuduma, palume teatada  kooli kantseleisse telefonil 47 24 860 ja puudumise lõppemisel palume samuti teatada. Õpilane arvatakse toidult maha teatamisele järgnevast päevast. Puudutud päevade raha saab alates teatamisele järgnevast päevast  maha arvestatud järgneva kuu söögirahast.
  • Vanemal on võimalus taotleda linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnast toetust koolilõuna ja/või pikapäevarühma toiduraha tasumiseks (pöörduda info saamiseks linnavalitsuse sotsiaal-ja tervishoiuosakonda tel 47 25 314,  47 25 336, 47 25 337) või hoopis loobub toidust.
  • Toidust loobumise  avaldused saab kooli kantseleist.
 

 

 
 
 
Haapsalu Gümnaasium