Dokumendid


 
Põhimäärus Lae alla
Asjaajamiskord Lae alla
Hindamise kord Lae alla
Arengukava Lae alla
Sisekoolitusplaan
Lae alla
Ettevõtmised
Lae alla
Üldtööplaan 2012/13
Lae alla
Õpilaste tunnustamise kord Lae alla
Õppekava üldosa Lae alla
Õppekava ainekavad Lae alla
Kodukord Lae alla
Tunnirahuklassi töökord Lae alla
Koolikohustuse täitmise kord Lae alla
Kehalise kasvatuse tunni kodukord Lae alla
Õpilaste vastuvõtu kord Lae alla
Haapsalu Gümnaasiumi päevakava Lae alla
Õpilaskodu kodukord Lae alla
Tasemegruppide moodustamise kord Lae alla
Individuaalse õppekava rakendamise kord Lae alla
Projektide kavandamise kord Lae alla
Tugisüsteemid ja nende rakendamise kord Haapsalu Gümnaasiumis Lae alla
Koolibussiliini graafik Lae alla
Päevakava
Lae alla
Uurimistööde koostamise juhend
Lae alla
Uurimistööde teemad gümnaasiumis
Lae alla
Uurimistööde ja praktiliste tööde ettevalmistamise ning hindamise tingimused ja kord
Lae alla
Uurimistööde ja praktiliste tööde hindamisjuhend
Lae alla
Loovtööde teemad põhikoolis
Lae alla
Loovtööde juhend
Lae alla

1., 4. ja 7. klassi ainekavad